Стратеги, Зорилт, зорилго

 СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ

            Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь хууль тогтоомжоор олгогдсон үндсэн чиг үүрэг, түүнд нийцүүлэн тодорхойлсон Эрхэм зорилгоо хангахад чиглэгдэн дараахь стратегийн зорилтуудыг дэвшүүлж байна.Үүнд:

Стратегийн зорилт 1

Сумын эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн оновтой бодлого, зохицуулалтаар хангах

Стратегийн зорилт 2

Сумын  нийгмийн салбарын хөгжлийг ахиулахад чиглэсэн оновтой бодлого, зохицуулалтаар хангах

Стратегийн зорилт 3

Захиргааны удирдлага, иргэдэд үзүүлж буй захиргааны үйлчилгээний чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх

Стратегийн зорилт 4

Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх замаар байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах

Сумын  Засаг даргын Тамгын газрын стратегийн зорилтыг тодорхойлохдоо Засаг даргын Тамгын газрын өнөөгийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай уяалдуулсан болно.

ЕБС-ийн клип

Баяндун цаг агаар

Баяндун сум зураглал

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Зохиогчийн эрхийг Баяндун сумын ЗДТГ эзэмшинэ.