Дуудлага худалдаа явуулах журам

Ãàçàð ºì÷ë¿¿ëýõ, ýçýìø¿¿ëýõ, àøèãëóóëàõ

äóóäëàãà õóäàëäàà ÿâóóëàõ æóðàì

 1. Ìîíãîë óëñûí èðãýí, ò¿¿íèé ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿í- Ìîíãîë óëñûí èðãýíä äóíäàà õàìòðàí ºì÷ëºõ õýëáýðýýð õóóëüä çààñàí çîðèóëàëòààð ãàçàð ºì÷ë¿¿ëýõ (öààøèä “èðãýí ãàçàð ºì÷ë¿¿ëýõ” ãýõ), èðãýí, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëàãàä ãàçàð ýçýìø¿¿ëýõ, ò¿¿í÷ëýí Ãàçðûí òóõàé õóóëèéí 44.4-ò çààñíû äàãóó ãàäààäûí èðãýí, õàðüÿàëàëã¿é õ¿íä ãàçàð àøèãëóóëàõ äóóäëàãà õóäàëäàà (öààøèä “äóóäëàãà õóäàëäàà” ãýõ)-ã çîõèîí áàéãóóëàõàä ýíý æóðìûã äàãàæ ìºðäºíº.
 2. Äóóäëàãà õóäàëäààã òóõàéí øàòíû Çàñàã äàðãûí òîìèëñîí äóóäëàãà õóäàëäààíû êîìèññ çîõèîí áàéãóóëàí ÿâóóëíà.
 3. Äóóäëàãà õóäàëäàà íýýëòòýé ÿâóóëíà.
 4. Äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîã÷èä ¿íèéí ñàíàëàà ýýëæ äàðààëàí ºñãºæ õýëíý.
 5. Äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîõ õ¿ñýëòýý èëýðõèéëæ, äýí÷èíãýý çîõèõ æóðìûí äàãóó òàâüñàí Ìîíãîë óëñûí èðãýí, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, ãàäààäûí èðãýí, õàðüÿàëàëã¿é õ¿í äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîõ ýðõòýé.
 6. Äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîã÷ Ìîíãîë óëñûí èðãýí 5000 òºãðºã, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà áîëîí ãàäààäûí èðãýí, õàðüÿàëàëã¿é õ¿í òóñ á¿ð 10000 òºãðºã, àæèãëàã÷ààð îðîëöîã÷ èðãýí 1000 òºãðºãèéí õóðààìæ òºëíº.
 7. Äóóäëàãà õóäàëäààíû çàð ìýäýýã óã äóóäëàãà õóäàëäàà ÿâóóëàõààð òîâëîñîí ºäðººñ 30-ààñ äîîøã¿é õîíîãèéí ºìíº õýâëýë, ìýäýýëýëèéí õýðýãñëýýð íèéòýä ìýäýýëíý.

 11.   Äóóäëàãà õóäàëäààíû àíõíû ¿íèéã ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãààñ áàòàëñàí àðãà÷ëàëûí       äàãóó òóõàéí øàòíû Çàñàã äàðãà òîãòîîõ áºãººä äýí÷èíãèéí õýìæýý íü äóóäëàãà õóäàëäààíû àíõíû ¿íèéí ä¿íãèéí 10 õóâüòàé òýíö¿¿ áàéíà.

12.  Äóóäëàãà õóäàëäààíä ÿëààã¿é òîõèîëäîëä îðîëöîã÷ íü äýí÷èíãýý ÿìàð íýã øèìòãýëã¿éãýýð áóöààí àâíà.

13.  Äóóäëàãà õóäàëäààíä ÿëñàí îðîëöîã÷èéí õóäàëäàí àâàõ ãàçðûí áîëîí ãàçàð ýçýìøèõ, àøèãëàõ ýðõèéí ãýð÷èëãýýíèé ¿íèéí òºëáºðò äýí÷èíã îðîëöóóëæ òîîöíî.

14.  Äóóäëàãà õóäàëäààíû ÿëàã÷ íü õóäàëäàæ àâñàí ãàçðûí áîëîí ãàçàð ýçýìøèõ, àøèãëàõ ýðõèéí ãýð÷èëãýýíèé ¿íèéã ýíý æóðìûí 38-ä çààñàí õóãàöààíä òºëººã¿é áîë óã ãàçðûã áîëîí ãàçàð ýçýìøèõ, àøèãëàõ ýðõèéí ãýð÷èëãýýã õóäàëäàæ àâàõ ýðõýý àëäàõ áºãººä ýíý òîõèîëäîëä äýí÷èíã óëñûí îðëîãî áîëãîíî.

15. Äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîõ õ¿ñýëò õ¿ëýýí àâàõàä çîðèóëàí á¿ðòãýëèéí õàéðöãèéã äóóäëàãà õóäàëäàà ÿâàãäàõààñ 3 õîíîãèéí ºìíº áýëòãýæ áèò¿¿ìæëýí, ïðîòîêîë ¿éëäýíý. Á¿ðòãýëèéí õàéðöãèéã äóóäëàãà õóäàëäàà ÿâóóëàõààð òîâëîñîí áàéðàíä áàéðëóóëàõ, óã õàéðöàã áîëîí ò¿¿íèé ëàöíû á¿ðýí á¿òýí áàéäëûã äóóäëàãà õóäàëäààíû êîìèññ õàðèóöíà.

16. Äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîõûã õ¿ññýí ýòãýýä ýíý òóõàé õ¿ñýëòýý çîõèõ ìàÿãòûí äàãóó ¿íýí çºâ ãàðãàæ, ò¿¿íä ñàíõ¿¿ãèéíõýý áàéäàë, òºëáºðèéí ÷àäâàðûí òóõàé áàíêíû òîäîðõîéëîëò, äýí÷èí òàâüñíûã íîòëîõ áàðèìòûã õàâñàðãàæ á¿ðòãýëèéí õàéðöàãò õèéíý.

17. Á¿ðòãýëèéí õàéðöãèéã äóóäëàãà õóäàëäàà ÿâóóëàõààñ 30 ìèíóòûí ºìíº õààæ, äóóäëàãà õóäàëäàà ýõëýõ öàã áîëìîãö ëàöûã øàëãàí îðîëöîã÷äûí ºìíº çàäëàí, äóóäëàãà õóäàëäààíû êîìèññ äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîã÷äûí áè÷èã áàðèìòûí ¿íýí çºâ ýñýõ áîëîí äýí÷èí òºëñºí áàéäëûã øàëãàæ, èðñýí õ¿ñýëò¿¿äèéã îðîëöîã÷ òóñ á¿ðýýð íü ÿëãàí òàâüæ á¿ðòãýíý.

18. Õýðýâ õàéðöàãò õèéñýí ìàòåðèàëààñ òàøàà áè÷ñýí ìýäýýëýë èëýðâýë òóõàéí òàøàà ìýäýýëýë áè÷ñýí ýòãýýäèéã äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöóóëàõã¿é.

19. Äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîã÷äûí á¿ðòãýëèéã äóóäëàãà õóäàëäààã íýýõ õ¿ðòýë õóãàöààíä íóóöàëæ, îðîëöîã÷äîä ýíý òàëààð ìýäýýëýë ºãºõèéã õîðèãëîíî.

20. Äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîõ õ¿ñýëò èðýýã¿é áóþó çºâõºí íýã õ¿ñýëò èðñýí òîõèîëäîëä äóóäëàãà õóäàëäààíû êîìèññ äóóäëàãà õóäàëäàà ÿâóóëàõã¿é áîëñîí òóõàéãàà îðîëöîã÷äîä çàðëàí ìýäýãäýíý.

21. Äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîã÷ äàðààõü ýðõ ýäýëíý.

 -  Äóóäëàãà õóäàëäààíä îðóóëàõ ãàçðûí òàëààðõè ìýäýýëýëòýé ¿íý òºëáºðã¿é òàíèëöàõ.

- Äóóäëàãà õóäàëäààíä íýãýýñ èë¿¿ã¿é çºâëºõòýé õàìò îðîõ.

- Äóóäëàãà õóäàëäààíä ÿëààã¿é áîë äýí÷èíãýý áóöààæ àâàõ.

- Äóóäëàãà õóäàëäààòàé õîëáîãäîõ ãîìäëîî ø¿¿õýä ãàðãàõ.

22. Äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîã÷èä äàðààõü ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.

-  Äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîõ õ¿ñýëòýý õóãàöààíä íü èð¿¿ëæ, äýí÷èíãýý òºëñºí áàéõ.

     - ªºðèéí ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë, òºëáºðèéí ÷àäâàðûí òóõàé ¿íýí çºâ ìýäýýëýõ.

     - Äóóäëàãà õóäàëäààíû äýã æóðìûã ñàõèõ.

     - Äóóäëàãà õóäàëäààíä ÿëáàë õóäàëäàí àâñàí ãàçàð áîëîí ãàçàð ýçýìøèõ, àøèãëàõ ýðõèéí ãýð÷èëãýýíèé ¿íèéã ýíý æóðìûí 38-ä çààñàí õóãàöààíä òºëºõ.

     23. Äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîã÷èéí çºâëºõ ïàéç ºðãºõ áîëîí ¿íý äóóäàõ ýðõ ýäëýõã¿é.

     24. Äóóäëàãà õóäàëäààíä õóäàëäàã÷, îðîëöîã÷èéí àëü ÷ òàëûã òºëººëººã¿é õ¿íèéã àæèãëàã÷ ãýíý.

     25. Àæèãëàã÷ íü äóóäëàãà õóäàëäààíû  òàëààð òîãòîîñîí æóðàì, äýãëýìèéã ÷àíä ñàõèõ ¿¿ðýãòýé.

    26. Àæèãëàã÷ íü äóóäëàãà õóäàëäààíû æóðìûã çºð÷âºë ò¿¿íèéã äóóäëàãà õóäàëäàà ÿâóóëæ áóé òàíõèìààñ ãàðãàíà.

    27. Äóóäëàãà õóäàëäààã íýýëòòýé, èë òîä ÿâóóëíà.

   28. Äóóäëàãà õóäàëäààíû êîìèññûã äóóäëàãà õóäàëäàà ÿâàãäàõààñ 3-ààñ äîîøã¿é õîíîãèéí ºìíº òóõàéí øàòíû Çàñàã äàðãûí çàõèðàìæààð òîìèëíî.

   29. Êîìèññ íü äàðãà, äóóäëàãà õóäàëäààíû õºòëºã÷, òýìäýãëýë õºòëºã÷ ãýñýí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé áàéíà.

   33. Äóóäëàãà õóäàëäààã äàðààõü äàðààëëààð ÿâóóëíà.

- á¿ðòãýëèéí àæèëëàãàà äóóññàíû äàðàà êîìèññûí äàðãà Çàñàã äàðãûí çàõèðàìæèéã óíøèæ ñîíñãîõ.

- äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîã÷äûã áàéðàà ýçëýõèéã ãóðàâ äàõü óäààãàà óðèõàä îðîëöîõîîð á¿ðòã¿¿ëýã÷ õ¿ðýëöýí èðýýã¿é áîë ò¿¿íèéã äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîõîîñ òàòãàëçñàíä òîîöîæ, ýíý òóõàé õóäàëäààíû òýìäýãëýëä áè÷¿¿ëíý.

- äóóäëàãà õóäàëäààíû êîìèññ îðîëöîã÷äûí áèåèéí áàéöààëòûã øàëãàñíû äàðàà òýäýíä äóãààð á¿õèé ïàéçûã õóâààðèëæ ºãíº.

- õºòëºã÷ äóóäëàãà õóäàëäààíû æóðàì, àíõààðóóëàõ ç¿éëèéã îðîëöîã÷äîä òàíèëöóóëàõ.

- õºòëºã÷ õóäàëäàõ ãàçðûí áîëîí ãàçàð ýçýìøèõ, àøèãëàõ ýðõèéí ãýð÷èëãýýíä çààñàí ãàçðûí òóõàé òîâ÷ òàíèëöóóëæ, äóóäëàãà õóäàëäààíû ºñãºí õýëýõ õýìæýýíèé äîîä ¿íèéí õýìæýýã çàðëàñíààð äóóäëàãà õóäàëäàà ýõýëíý.

- îðîëöîã÷ ¿íèéí ñàíàë õýëýõýä õºòëºã÷ òýð ¿íèéí ñàíàëûã ãóðâàí óäàà äàâòàæ õýëíý.

- ýíý õóãàöààíä áóñàä îðîëöîã÷èä ò¿¿íýýñ äýýø ¿íèéí ñàíàë õýëýýã¿é òîõèîëäîëä õºòëºã÷ “áóóëàà” ãýæ õýëýýä “íýã”, “õî¸ð”, “ãóðàâ” ãýæ òîîëñíû äàðàà äóóò äîõèî ºã÷ òóõàéí ãàçàð áîëîí ãàçàð ýçýìøèõ, àøèãëàõ ýðõèéí ãýð÷èëãýý õóäàëäñàíûã çàðëàæ äóóäëàãà õóäàëäàà õààñíûã ìýäýãäýõ.

34. Äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîã÷èä äóóäëàãà õóäàëäààíû òýìäýãëýëä ãàðûí ¿ñýã çóðíà.

35. Øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä äóóäëàãà õóäàëäààíû ÿâöûí òàëààð á¿ðýí ä¿ðñ áè÷ëýã õèéíý.

36. ßëàã÷ààñ áóñàä îðîëöîã÷äûí äýí÷èíã äóóäëàãà õóäàëäàà áîëñîí ºäðººñ õîéø àæëûí 3 ºäðèéí äîòîð áóöààæ îëãîíî.

37. ßëàã÷ íü äóóäëàãà õóäàëäàà ÿâàãäñàí ºäðººñ õîéø àæëûí 3 ºäðèéí äîòîð Èðãýíèé õóóëèéí 197 äóãààð ç¿éëä çààñíû äàãóó ãýðýý áàéãóóëíà.

38. Äóóäëàãà õóäàëäààíû ÿëàã÷ õóàíëèéí 14 õîíîãèéí äîòîð òºëáºðèéã á¿ðýí õèéíý. Ãýðýýíä çààñàí ¿íèéã á¿ðýí òºëñíèé äàðàà òóõàéí øàòíû Çàñàã äàðãà ãàçðûã ºì÷ë¿¿ëýõ, ýçýìø¿¿ëýõ, àøèãëóóëàõ òóõàé øèéäâýð ãàðãàíà.

39. Äóóäëàãà õóäàëäààíû ÿëàã÷ ýíý æóðìûí 38-ä çààñàí õóãàöààíä õóäàëäàí àâñàí ¿íèéã á¿ðýí òºëººã¿é, äóóäëàãà õóäàëäàà ÿâàãäààã¿é, ýñâýë õóóëü çºð÷èí ÿâóóëñàíä òîîöñîí, ò¿¿í÷ëýí õóóëüä çààñàí áóñàä òîõèîëäîëä äóóäëàãà õóäàëäààã äàõèí ÿâóóëíà.

40. Äóóäëàãà õóäàëäààã äàõèí ÿâóóëàõ øèéäâýðèéã òóõàéí øàòíû Çàñàã äàðãà ãàðãàõ áºãººä çàð ìýäýýã õóäàëäàà ÿâóóëàõààñ 14-ººñ äîîøã¿é õîíîãèéí ºìíº íèéòýä ìýäýýëíý.

41. Äóóäëàãà õóäàëäààã äàõèí ÿâóóëàõäàà Èðãýíèé õóóëü áîëîí ýíýõ¿¿ æóðìûã ìºðäëºã áîëãîíî.

42. Äóóäëàãà õóäàëäààíû ÿâöàä ¿¿ñýí ìàðãààíûã äóóäëàãà õóäàëäààíû êîìèññûí äàðãà øèéäâýðëýíý. Ýíýõ¿¿ øèéäâýðèéã õ¿ëýýí çºâøººðººã¿é áîë ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàæ áîëíî.

 

 

 

Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт

/Ìîíãîë óëñûí èðãýí/

¹ ...............

 1. Îðîëöîã÷èéí ýöýã/ýõ/ áîëîí ººðèéí íýð:…...……………………………………….
 2. Îðîëöîã÷èéí èðãýíèé ¿íýìëýõèéí äóãààð:………………………………………….
 3. Îðîëöîã÷èéí ðåãèñòðèéí äóãààð:…………………………………………………….
 4. Ǻâëºõèéí ýöýã/ýõ/ áîëîí ººðèéí íýð:……………………………………………….
 5.  Çºâëºõèéí èðãýíèé ¿íýìëýõèéí äóãààð:…………………………………………….
 6. Ǻâëºõèéí ðåãèñòðèéí äóãààð:………………………………………………………..
 7. ªì÷ëºõ ýçýìøèõ /äîîãóóð íü çóðíà óó/ ãàçðûí çàñàã çàõèðãàà, íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéí õàðüÿàëàë:……………………………………………………………………
 8. Ãàçðûí íèéò õýìæýý:………………………../ì2/
 9. Äýí÷èíãèéí ìºíãºíèé õýìæýý: ………………/¿ñãýýð/……………………………...
 10. ̺í㺠òºëñºí …………….îíû ………….äóãààð ñàðûí ………..íû ºäºð
 11. Îðîëöîã÷èéí îðøèí ñóóãàà õàÿã.

…………………………………………………………………………………………

 1. Õàðèëöàõ óòàñ:…………………………..
 2. Õ¿ñýëò ãàðãàñàí: ………íû ..….äóãààð ñàðûí ……ºäðèéí ……öàã………ìèíóò

 

               Ãàðûí ¿ñýã:………………………………..

            Ýíýõ¿¿ õ¿ñýëòýä ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë, òºëáºðèéí ÷àäâàðûí òóõàé áàíêíû òîäîðõîéëîëò, äýí÷èí òàâüñíûã íîòëîõ áàðèìòûã õàâñðàëòûã õàâñàðãàæ äóãòóéëàí á¿ðòãýëèéí õàéðöàãò õèéíý.

            Õ¿ñýëòýíä áè÷èãäñýí ìýäýýëýë íü òàøàà áîë äóóäëàãà õóäàëäààíä îðîëöîõ ýðõã¿é áîëîõûã àíõààðíà óó.

Иргэн танд

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийг улсын бүртгэлд  анх удаа бүртгүүлж баталгаажуулах.

Хувийн хашаа байшингийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээ авахад дараах материалыг бүрдүүлнэ.

 • Гэрчилгээ авахыг хүссэн өргөдөл /хаяг, хэмжээ, хэдэн хүний өмч, хэдэн төгрөгөөр үнэлсэн, хэдэн онд ямар байдлаар тухайн  эд хөрөнгө бий болсон, урьд  нь үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ олгогдож байсан эсэх талаар заавал тусгасан байх шаардлагатай/
 • Багийн Засаг даргын тодорхойлолт /Үл хөдлөх хөрөнгийн оршин байх хаяг, байшингийн хэмжээ, хаягийн өөрчлөлт орж байсан эсэх, өмчлөгчийн овог нэр г.м тусгасан байх/
 • Ам бүлийн тодорхойлолт
 • Өмчлөгчийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Өмчлөж авсан газрын болон байшингийн талбайн хэмжээ харуулсан кадастрын зураг
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн 4 талаас нь бүтэн харагдуулж авсан фото зураг /А4 цаасан дээр нээж тайлбар бичих, нэг хашаанд 2 ба түүнээс дээш байшинтай бол нэг зурагт бүгдийг нь багтааж авах/
 • Байшингийн схем зураг
 • Хас банк /5000286093/ дансанд үнэлсэн үнийн дүнгийн 0.01 хувиар бодож тэмдэгтийн хураамж тушаана.
 • Өмчлөгч болон хамтран өмчлөгчийн аль нэг нь 14 хоногийн дараа биеэр ирж, иргэний үнэмлэхээ шалгуулан буцах хуудсаа өгч өмчлөх эрхийн гэрчилгээгээ хүлээн авна.

Жич:Мөн дээрх материалаар таны эд хөрөнгө өмчлөх эрх хангалттай нотлогдохгүй байвал улсын бүртгэгч нэмэлт материал шаардах болно. Мөн та өөрийн орон /хувийн/ сууцаа хувьчлалаар  хувьчилж авсан тохиолдолд хувьчилж авсан тухай нотлох баримтын хувийг заавал өгнө.
Мэдүүлэг гаргагч нь мэдүүлэг, түүнд хавсаргах баримт бичгийг үнэн зөв гаргах үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргээ зөрчсөнөөс бусдад учирсан хохирлыг нөхөн төлнө.

Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууц,газар өмчлөх эрхийг баталгаажуулах.

ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД АНХ УДАА БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЖ ӨГӨХ БАРИМТ БИЧГҮҮД:

Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл/өргөдөлд тухайн газрын хаяг, хэмжээ, үнэ, хэдэн хүнх амтран өмчилдөг тухай тодорхой бичиж гарын үсгээ зурсан байна

 1. /Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр/эх хувь/
 2. Хянанбаталгааны дүгнэлтийнхуулбар
 3. Кадастрын зураг/эх хувь/
 4. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 5. Үйлчилгээний хураамж- үнэ төлбөргүй
 6. Мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэгхүлээнавснаасхойшажлын 9 хоногт бүртгэнэ.

Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх,хасагдах хэлцлийг Улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд.

1.Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх,Төрсний гэрчилгээний хуулбар 

2.Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх,хасагдах хэлцэл/Нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/

3.Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /Эх хувь/

4.Үйлчилгээний хураамж :8000 төгрөг, Яаралтай бол 16000 төгрөг

5.Мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцаах хуудас/тасалбар/ авна.

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт,яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.

Худалдах-худалдан авах гэрээ.

ХУДАЛДАХ – ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭДБҮРДҮҮЛЖ ӨГӨХ БАРИМТ БИЧГҮҮД:

 1. Гэрээнд оролцогч талуудын иргэнийүнэмлэх, төрснийгэрчилгээнийхуулбар
 2. Худалдах -худалданавахгэрээ/нотариатааргэрчлүүлсэнбайна/
 3. Эдхөрөнгөөмчлөхэрхийнулсынбүртгэлийнгэрчилгээ/эххувь/
 4. Тухайндүүргийнтатварынхэлтэсторлогыналбантатвар /2 хувиар/ төлсөнбаримт/эххувь/
 5. Үйлчилгээнийхураамж: Голомт банк / 4705006689 / дансанд энгийн 20000 төгрөг, Яаралтайбол 40000 төгрөг
 6. Мэдүүлэгбөглөнө.

Мэдүүлэгтдээрдурдсаннотлохбаримтуудыгхавсарган хүлээлгэн өгч буцаххуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэгхүлээнавснаасхойшэнгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ

Бэлэглэх гэрээ.

БЭЛЭГЛЭХ ГЭРЭЭГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЖ ӨГӨХ БАРИМТ БИЧГҮҮД:

 1. Гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 2. Бэлэглэх гэрээ/нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
 3. Эд хөрөнгөөмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/эх хувь/
 4. Үйлчилгээний хураамж: Голомт банк / 4705006689 / дансанд энгийн 20000 төгрөг, Яаралтай бол 40000 төгрөг
 5. Мэдүүлэгбөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ

 

 

Газрын даамал Б.Отгонзаяагаас мэдээлж байна

Баяндун сумын газрын даамал Б.Отгонзаяа нь 2011.08.22-ноос тус ажлыг хүлээж авч ажиллаж байна. 1989 онд Цагаан-овоо суманд төрсөн. 1997-2007 онд Цагаан-овоо сумын ЕБСургууль, 2007-2011 онд ХААИС-ын Агробиологийн сургуулийн газар зохион байгуулалт ангийг газар зохион байгуулагч мэргэжлээр тус тус төгссөн.

 

ЕБС-ийн клип

Баяндун цаг агаар

Баяндун сум зураглал

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Зохиогчийн эрхийг Баяндун сумын ЗДТГ эзэмшинэ.