Түргэн багийн танилцуулга

        Áàÿíäóí ñóìûí Ò¿ðãýí áàã íü 188.5 ìÿí.ãà ãàçàð íóòàãòàé. Óðä òàëààðаа Áàÿíäóí ñóìûí Нàðàí áàãòàé, áàðóóí òàëààðàà Áàÿí-Óóë ñóìòàé, õîéä òàëààðàà ÎÕÓ-òàé, ç¿¿í òàëààðàà Áàÿíäóí ñóìûí Õàéðõàí áàãòàé òóñ òóñ õèëëýäýã.

        Îé õýýðèéí á¿ñýä õàìààðäàã. Õýíòèéí ºíäðèéí òºãñãºë óóëñ áàéðëàäàã. Óëç, Ò¿ðãýí ãîëóóä, Ò¿ðãýí öàãààí íóóð, õîäîîäîíä ñàéí ãýæ àëäàðøñàí Ýìòèéí ðàøààí, óóøãиíä ñàéí  Ë¿íãèéí ðàøààí, í¿äíèé ðàøààí çýðýã ðàøààíòàé. Áàÿíäóí ñóìûí õàìãèéí ºíäºð öýã Õàëèóí, õàìãèéí íàì äîð öýã Óëç ãîëûí õºíäèé áàéäàã îíöëîãòîé. Áàÿíäóí ñóìûíõíû ø¿òëýãò Äóí óóë òóñ áàãèéí íóòàãò áàéðëàäàã.

     2016 оны 12 сард багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын анхдугаар хуралдаанаар багийн ИНХ-ын даргаар Ю.Дэлгэрцогт багийн Засаг даргаар Ж.Цэвэгжав тэргүүлэгчдээр Б.Ганболд, Б.Баярмагнай, Ц.Даваа нар сонгогдон ажиллаж байна.

        Áàãèéí òºâ íü ñóìûí òºâººñºº 25 êì çàéä áàéðëàäàã. Íèéò õ¿í àì 700. ¯¿íýýñ: Ýðýãòýé 357, ýìýãòýé íü 344, нийт 130 ìàë÷èí ºðõòýé.

        Òóñ áàãààñ óëñûí тýðã¿¿íèé õàäëàí÷ 4, àéìãèéí сàéí ìàë÷èí 8, ñóìûí сàéí ìàë÷èí 6 òóñ òóñ òºðºí ãàðñàí ò¿¿õòýé. 2013 îíä òóñ áàãèéí èðãýí Á.Áàëäîðæ “Óëñûí Ñàéí ìàë÷èí” õýìýýõ ýðõýì õ¿íäòýé öîëûã õ¿ðòýýä áàéíà.

         Óóë óóðõàéí ÷èãëýëýýð ëèöåíçòýé 35 àæ àõóéí íýãæ ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã. ¯¿íýýñ: õàéãóóëûí 17, òóñãàé àøèãëàëòûí 18-í àæ àõóéí íýãæ ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà.

         2011 оноос хойш  хоёр æèëд нэг удаа  áóðèàä ¸ñ çàíøëàà äýýäëýí  “Тîîíòî òàõèõ” çàí ¿éë äýýð ¿íäýñëýñýí “Òîîíòûí áàÿð”-ûí àðãà õýìæýýã çîõèîí áàéãóóëдаг.

ЕБС-ийн клип

Баяндун цаг агаар

Баяндун сум зураглал

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Зохиогчийн эрхийг Баяндун сумын ЗДТГ эзэмшинэ.