Усны төлбөр ноогдуулах үндэслэлийг тодорхойлжээ

    Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх заалтын дагуу сумын Засаг даргаас усын төлбөр хураамж хариуцсан эрх бүхий албан тушаалтнаар томилогдсон Түргэн багийн байгаль хамгаалагч Т.Ганбаатар, ОУГСГЗ-ны дарга Б.Баяртогтох, мэргэжилтэн Б.Баяржаргал, багийн Засаг дарга Ж.Цэвэгжав нарын бүрэлдэхүүнтэй баг уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийн усны тоолуурын заалтын бичилтийг хийж, Усны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.7-д заагдсан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд усны төлбөр ноогдуулах үндэслэлийг тодорхойлж сумын Засаг дарга, татварын албанд хүргүүлжээ.

 

 

 

 

 

ЕБС-ийн клип

Баяндун цаг агаар

Баяндун сум зураглал

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Зохиогчийн эрхийг Баяндун сумын ЗДТГ эзэмшинэ.